Marine Energy Wales

Home » Pembrokeshire coastal forum looks for new director and marine energy wales chair

Pembrokeshire Coastal Forum (PCF), a Community Interest Company based in the UK’s only coastal National Park, is on the lookout for a new Non-Executive Director who will also serve as the Chair of Marine Energy Wales (MEW).

This unique role offers an exceptional opportunity to influence the future of sustainable coastal management and marine renewable energy in Wales. 

The appointed individual will join the PCF Board of Directors, contributing to the strategic direction and development of the organisation. The role involves guiding MEW, a program established by PCF, which is dedicated to supporting the marine renewable industry in Wales and positioning the nation as a global leader in sustainable marine energy generation. 

PCF provides a single-point-of-access for coastal sustainability. The company was born from the Sea Empress disaster as the need for an independent body to address issues facing our coast became apparent. Just like the response to that disaster, it works to bring people together – to start conversations and to inspire change, and although it has developed significantly over the years, its mission has not changed; to support sustainable development and to protect our coast and marine environments for current and future generations to enjoy. 

Over the last 22 years PCF has developed an ever-expanding and evolving range of collaborative activities that are often viewed as national best practice. Its diverse range of projects focus on four key coastal challenges: Marine Renewable Energy, Responsible Recreation, Climate Change and Water Quality and Land Use.  

Marine Energy Wales, under PCF’s governance, has been instrumental in numerous projects and initiatives aimed at promoting sector collaboration, policy development, and attracting investment. The new Chair will play a crucial role in guiding these efforts, particularly in advancing the Marine Energy Test Area (META) around Milford Haven and supporting technology developers. 

The role is voluntary for the PCF Board, with remuneration available for the MEW Chair position. The time commitment includes attendance at quarterly PCF Board meetings in Pembrokeshire, participation in MEW Advisory Board and working group meetings, and involvement in the annual MEW conference. 

Candidates should possess a strategic vision, experience in chairing meetings, strong communication and negotiation skills, and a commitment to the objectives of PCF and MEW. Experience in marine energy, offshore renewable development, and sustainability is desirable. 

Interested individuals are invited to apply by sending a CV and a personal statement outlining their contribution to the future development of PCF and MEW. Applications are due by January 22, 2024, with virtual interviews scheduled for January 31 and a final interview on February 6, 2024. 

APPLICATION PAGE: https://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/pcf-director-mew-chair/

This is a remarkable chance to be part of a pioneering initiative that aims to make a significant impact on local and wider society through sustainable practices and innovative energy solutions. 


Fforwm Arfordir Sir Benfro yn chwilio am Gyfarwyddwr a Chadeirydd newydd i Ynni’r Môr Cymru

Mae Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF), Cwmni Buddiannau Cymunedol sydd wedi’i leoli yn unig Barc Cenedlaethol arfordirol y DU, yn chwilio am Gyfarwyddwr Anweithredol newydd a fydd hefyd yn gwasanaethu fel Cadeirydd Ynni’r Môr Cymru (MEW), rhaglen a sefydlwyd gan PCF.

Mae’r rôl unigryw hon yn cynnig cyfle eithriadol i ddylanwadu ar ddyfodol rheoli arfordirol cynaliadwy ac ynni adnewyddadwy morol yng Nghymru.

Bydd yr unigolyn penodedig yn ymuno â Bwrdd Cyfarwyddwyr PCF, gan gyfrannu at gyfeiriad strategol a datblygiad y sefydliad. Mae’r rôl yn cynnwys tywys MEW, rhaglen a sefydlwyd gan PCF, sy’n ymroddedig i gefnogi’r diwydiant morol adnewyddadwy yng Nghymru a gosod y genedl fel arweinydd byd-eang mewn cynhyrchu ynni’r môr cynaliadwy.

Mae PCF yn darparu un pwynt mynediad ar gyfer cynaliadwyedd arfordirol. Ganed y cwmni o drychineb y Sea Empress wrth i’r angen am gorff annibynnol i fynd i’r afael â materion sy’n wynebu ein harfordir ddod i’r amlwg. Yn union fel yr ymateb i’r trychineb hwnnw, mae’n gweithio i ddod â phobl ynghyd – i ddechrau sgyrsiau ac i ysbrydoli newid, ac er iddo ddatblygu’n sylweddol dros y blynyddoedd, nid yw ei genhadaeth wedi newid; cefnogi datblygu cynaliadwy ac amddiffyn ein harfordir a’n hamgylcheddau morol er mwyn i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol eu mwynhau.

Dros y 22 mlynedd diwethaf mae PCF wedi datblygu ystod gynyddol ac esblygol o weithgareddau cydweithredol sy’n aml yn cael eu hystyried yn genedlaethol fel arfer gorau. Mae ei ystod amrywiol o brosiectau yn canolbwyntio ar bedair her arfordirol allweddol: Ynni Adnewyddadwy Morol, Hamdden Cyfrifol, Newid Hinsawdd ac Ansawdd Dŵr a Defnydd Tir.

Mae Ynni’r Môr Cymru, o dan lywodraethu PCF, wedi bod yn allweddol mewn nifer o brosiectau a mentrau sydd â’r nod o hyrwyddo cydweithio rhwng y sector, datblygu polisi, a denu buddsoddiad. Bydd y Cadeirydd newydd yn chwarae rhan hanfodol wrth arwain yr ymdrechion hyn, yn enwedig wrth symud yr Ardal Profi Ynni’r Môr (META) o amgylch Aberdaugleddau yn ei blaen a chefnogi datblygwyr technoleg.

Rôl wirfoddol yw hon i Fwrdd PCF, ac mae tâl ar gael ar gyfer swydd Cadeirydd MEW. Mae’r ymrwymiad amser yn cynnwys mynychu cyfarfodydd chwarterol Bwrdd PCF yn Sir Benfro, cymryd rhan yng nghyfarfodydd Bwrdd Cynghori a gweithgorau MEW, a chymryd rhan yng nghynhadledd flynyddol MEW.

Dylai fod gan ymgeiswyr weledigaeth strategol, profiad o gadeirio cyfarfodydd, sgiliau cyfathrebu a thrafod cryf, ac ymrwymiad i amcanion PCF ac MEW. Mae profiad mewn ynni’r môr, datblygu adnewyddadwy ar y môr, a chynaliadwyedd yn ddymunol.

Gwahoddir unigolion sydd â diddordeb i wneud cais trwy anfon CV a datganiad personol yn amlinellu eu cyfraniad at ddatblygiad PCF ac MEW yn y dyfodol. Disgwylir ceisiadau erbyn 22 Ionawr 2024, gyda chyfweliadau rhithwir wedi’u hamserlennu ar gyfer 31 Ionawr a chyfweliad terfynol ar 6 Chwefror 2024.

APPLICATION PAGE: https://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/pcf-director-mew-chair/

Mae hwn yn gyfle rhyfeddol i fod yn rhan o fenter arloesol sy’n ceisio cael effaith sylweddol ar gymdeithas leol ac ehangach trwy arferion cynaliadwy ac atebion ynni arloesol.