Marine Energy Wales

Home » Energy Targets for Wales – Stakeholder Workshop

SAVE THE DATE – Energy Targets for Wales – Stakeholder Workshop

17 July, Cardiff

Welsh Government is committed to delivering the target of at least an 80% reduction in carbon emissions by 2050. The energy we use and generate will be a key part of developing our decarbonisation pathways.

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs intends to set ambitious yet realistic targets for renewable energy in Wales. Welsh Government would like to involve stakeholders in the process of developing these targets, which must provide the best opportunities and outcomes for Wales.

They have been working with a range of organisations to develop and bring together relevant evidence to inform the setting of targets. You are invited to a workshop on 17 July in Cardiff to consider this evidence and contribute to the discussion.

Organisations presenting at the workshop include:

  • UK Committee on Climate Change
  • UK Energy Research Centre
  • Energy Technologies Institute
  • Energy Systems Catapult

Please register your interest in attending this event on the Business Wales website:

https://wales.business-events.org.uk/en/events/energy-targets-for-wales-stakeholder-workshop/

 

ARBED Y DYDDIAD – Targedau Ynni i Gymru – Gweithdy ar gyfer Rhanddeiliaid

17 Gorffennaf, Caerdydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyflawni gostyngiad o 80% man lleiaf mewn allyriadau carbon erbyn 2050. Bydd yr ynni yr ydym yn ei ddefnyddio ac yn ei gynhyrchu’n rhan allweddol o’r gwaith o ddatblygu ein llwybrau datgarboneiddio.

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn bwriadu pennu targedau uchelgeisiol ac ymarferol ar gyfer ynni adnewyddadwy yng Nghymru. Hoffem gynnwys rhanddeiliaid yn y broses o ddatblygu’r targedau hyn, gan ein bod yn awyddus i sicrhau eu bod yn creu’r cyfleoedd a’r canlyniadau gorau i Gymru.

Rydym wedi cydweithio â gwahanol sefydliadau er mwyn datblygu a chasglu ynghyd dystiolaeth berthnasol a fydd yn sail i’r targedau a bennir. Fe’ch gwahoddir i weithdy ar 17 Gorffennaf yng Nghaerdydd er mwyn ystyried y dystiolaeth hon a chyfrannu at y drafodaeth.

Ymysg y sefydliadau a fydd yn rhoi cyflwyniadau yn ystod y gweithdy fydd:

  • Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd
  • Canolfan Ymchwil  y DU ar Ynni
  • Sefydliad Technolegau Ynni
  • Catapult Systemau Ynni

 

Cofrestrwch eich diddordeb mewn mynychu’r digwyddiad hwn ar wefan Busnes Cymru:

https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/targedau-ynni-i-gymru-gweithdy-ar-gyfer-rhanddeiliaid/