Home » Ynni Morol Cymru » Ein Heffaith

EIN HEFFAITH

Ein sgil yw dod â phawb at ei gilydd – o ddatblygwyr technoleg, i weithgynhyrchwyr, ymchwilwyr a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau er mwyn sefydlu Cymru fel arloeswr byd-eang mewn cynhyrchu ynni’r môr cynaliadwy.

Cyflwr y Sector

Bob blwyddyn rydym yn cyhoeddi adroddiad ‘Cyflwr y Sector’ sy’n adeiladu darlun cydlynol o’r tueddiadau, data ac enillion economaidd-gymdeithasol sy’n dod i’r amlwg. Mae manteision y diwydiant hwn sy’n datblygu eisoes i’w teimlo ar draws Cymru, gyda chreu swyddi cynaliadwy gwyrdd, twf a sgiliau.

Ffeithiau a Ffigurau Allweddol:

Buddsoddiad

Ynys Môn sydd wedi gweld y buddsoddiad mwyaf hyd yma o unrhyw sir yng Nghymru, sef £58 miliwn, oherwydd y swm mawr o weithgarwch ffrwd lanw yn yr ardal.

ffrwd lanw

Mae 321MW o ffrwd lanw yng Nghymru yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.

CARTREFI PŴEREDIG

Bydd y targed 4GW ar gyfer gwynt ar y môr yn y Môr Celtaidd yn pweru 4 miliwn o gartrefi.

o Swyddi

Gallai’r targed 4GW ar gyfer gwynt ar y môr yn y Môr Celtaidd gynhyrchu 3,200 o swyddi ar draws y rhanbarth.

Ar hyn o bryd mae Sir Benfro yn gweld y gyflogaeth uchaf yn gysylltiedig â’r sector, yn rhannol oherwydd y clwstwr cadwyn gyflenwi sefydledig mawr o amgylch Porthladd Aberdaugleddau.

Ein Hardal Profi Ynni Môr (META) yn ac o amgylch dyfrffordd Aberdaugleddau yw’r ganolfan profi’r môr go iawn gyntaf a’r unig un yng Nghymru ar gyfer technoleg ynni ar y môr.

Ardal Profi Ynni’r Môr

LLINELL AMSER

\

2010

Pembrokeshire Coastal Forum launches ‘Marine Energy Pembrokeshire’.

\

2016

Marine Energy Pembrokeshire becomes ‘Marine Energy Wales’.

\

2017

Funding secured for a Marine Energy Test Area (META) from Welsh European Funding Office and Coastal Communities Fund.

Marine Energy Wales wins Wales Green Energy award for most outstanding advocate.

\

2019

First phase of META opens for business.

Marine Energy Wales launches new membership body, Celtic Sea Developer Alliance (CSDA), to promote the opportunity for FLOW in the Celtic Sea.

\

2020

Swansea Bay City Deal signs off Pembroke Dock Marine project to create world class marine energy hub. Marine Energy Wales is one of the four keystone partners.

Marine Energy Wales chairs webinars at Wales’ first Climate Week.

\

2021

Marine license secured and META becomes fully operational with the first device successfully deployed.

Marine Energy Wales supports COP Cymru roadshows ahead of COP26 in Glasgow.

\

2022

Formalised alliance of the CSDA welcomes more than 20 members committed towards a just energy transition to support sustainable jobs

Wales’ First Minister visits Marine Energy Wales to launch a new ‘State of the Sector’ report revealing an industry on the brink of massive growth.

\

2023

CSDA hosts a series of UK and Welsh Gov political engagement events to outline the scale of public investment needed to deliver the jobs and net zero ambitions of FLOW.

Largest MEW Conference to date, with more than 500 delegates, 100 speakers and keynote speech from Wales’ First Minister, Mark Drakeford.

\

2010

Fforwm Arfordir Sir Benfro yn lansio ‘Ynni’r Môr Sir Benfro’.
\

2016

Ynni’r Môr Sir Benfro yn dod yn ‘Ynni’r Môr Cymru’.
\

2017

Cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer Ardal Profi Ynni’r Môr (META) gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Chronfa Cymunedau’r Arfordir.

Ynni’r Môr Cymru yn ennill gwobr Ynni Gwyrdd Cymru am yr eiriolwr mwyaf nodedig.

\

2019

Cam cyntaf META yn agor ar gyfer busnes.

Ynni’r Môr Cymru yn lansio corff aelodaeth newydd, Cynghrair Datblygwyr y Môr Celtaidd (CSDA), i hyrwyddo’r cyfle i FLOW yn y Môr Celtaidd.

\

2020

Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cymeradwyo prosiect Morol Doc Penfro i greu hyb ynni’r môr o safon fyd-eang. Mae Ynni’r Môr Cymru yn un o’r pedwar partner allweddol.

Mae Ynni’r Môr Cymru yn cadeirio gweminarau yn ystod Wythnos Hinsawdd gyntaf Cymru.

\

2021

Trwydded forol wedi’i sicrhau a META yn dod yn gwbl weithredol gyda’r ddyfais gyntaf yn cael ei defnyddio’n llwyddiannus.

Ynni’r Môr Cymru yn cefnogi sioeau teithiol COP Cymru cyn COP26 yn Glasgow.

\

2022

Cynghrair ffurfiol CSDA yn croesawu mwy nag 20 o aelodau sydd wedi ymrwymo i drawsnewid ynni cyfiawn i gefnogi swyddi cynaliadwy.

Prif Weinidog Cymru yn ymweld ag Ynni’r Môr Cymru i lansio adroddiad ‘Cyflwr y Sector’ newydd sy’n datgelu diwydiant sydd ar fin tyfu’n aruthrol.

\

2023

CSDA yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu gwleidyddol Llywodraeth y DU a Chymru i amlinellu maint y buddsoddiad cyhoeddus sydd ei angen i gyflawni swyddi ac uchelgeisiau sero net FLOW.

Cynhadledd MEW fwyaf hyd yma, gyda mwy na 500 o gynrychiolwyr, 100 o siaradwyr a phrif araith gan Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford.