Marine Energy Wales

Home » We are hiring – Marketing and Communications Manager

Ymunwch â’n tîm – Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Ydych chi am ymuno â ni i greu arfordiroedd a chefnforoedd cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol?

Wedi’i sefydlu yn 2000, mae Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF) yn fenter gymdeithasol sydd wedi ennill sawl gwobr ac sydd wedi’i lleoli yn Sir Benfro. Fel Cwmni Budd Cymunedol, rydym yn ysbrydoli, yn cydweithredu ac yn darparu atebion ar gyfer cymunedau arfordirol cynaliadwy.

Bydd y rôl gyffrous hon yn canolbwyntio’n bennaf ar ein portffolio ynni’r môr ond bydd hefyd yn ymdrin â’n gwaith arfordirol ehangach.

Yn bennaf, byddwch yn gweithio gyda thîm Ynni Morol Cymru i sicrhau bod cyfathrebiadau’n cael eu cyflwyno’n gyson i’n rhanddeiliaid a’n haelodau – gan drefnu digwyddiadau, cyfarfodydd a chynadleddau. Fel rhan o hyn byddwch yn gyfrifol am ddatblygu a chyflawni’r strategaeth farchnata a chyfathrebu ar gyfer ein prosiect Ardal Profi Ynni’r Môr (META) a gydsyniwyd ymlaen llaw gan sicrhau bod negeseuon yn cael eu cyflwyno’n effeithiol ar gyfer cynulleidfaoedd targed.

Yn PCF rydym yn ysbrydoli, yn cydweithio ac yn darparu atebion ar gyfer cymunedau arfordirol cynaliadwy trwy bortffolio gwaith cydweithredol. Byddwch hefyd yn gyfrifol am weithredu cynlluniau cyfathrebu i gynyddu ymwybyddiaeth a chydnabyddiaeth ar gyfer gwaith ehangach PCF.

Mae ein gwerthoedd yn bwysig i ni ac rydym yn disgwyl iddynt fod yn bwysig i chi:

  • Cynaliadwyedd – dim ond ar brosiectau sy’n cyfrannu at ein gweledigaeth yr ydym yn gweithio. I ni mae hyn yn golygu cymuned iach a gwydn gydag economi arfordirol ffyniannus, yn byw mewn cytgord ag adnoddau naturiol.
  • Cydweithio – rydym yn cydnabod bod ymgysylltu â rhanddeiliaid a gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol i lwyddiant. Cyflawnir popeth a wnawn gydag eraill.
  • Angerdd – rydym yn angerddol am wneud gwahaniaeth; i gynaliadwyedd arfordiroedd, cefnforoedd a chymunedau.
  • Hyblygrwydd – rydym yn darparu hyblygrwydd i’n cwsmeriaid a’n tîm ac i addasu i’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu ein harfordiroedd.
  • Dibynadwyedd – rydym wedi bod yn sicrhau canlyniadau gyda’n partneriaid er 2000, gan gyflawni effaith gadarnhaol yn gyson a rhannu arfer gorau, yn aml o brosiectau a darddodd o Sir Benfro.

Cliciwch yma i weld y disgrifiad swydd yn Gymraeg
Cliciwch yma i weld y disgrifiad swydd yn Saesneg

O Ddiddordeb? Wel, dyma ychydig mwy amdanon ni…

Dyma gyfle gwych i fod yn rhan o Gwmni Budd Cymunedol cyffrous, arloesol wedi’i leoli yn unig Barc Cenedlaethol arfordirol y DU. Ymunwch â’n tîm o bobl angerddol tebyg sy’n gweithio ar gynaliadwyedd arfordirol.

Dewch â’ch syniadau a’ch datblygiadau arloesol gyda chi, helpwch i sicrhau canlyniadau sy’n ennill gwobrau, a gwnewch newid gwirioneddol i’r gymdeithas leol ac ehangach. Gyda buddion yn cynnwys gofal iechyd, pensiwn cystadleuol iawn, polisi gweithio hyblyg ac ethos busnes blaengar, rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gyflogwr deniadol a chyflogwr Chwarae Teg.

Cyflog: £28,000

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: Dydd Gwener (hanner dydd) 5 Chwefror.
Dyddiad Cychwyn: Cyn gynted â phosibl.

Gweithio gartref ar hyn o bryd.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen gais yn Gymraeg
Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen gais yn Saesneg
Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen cyfle cyfartal yn Gymraeg
Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen cyfle cyfartal yn Saesneg

I wneud cais am y swydd hon cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais ynghyd â’r ffurflen cyfle cyfartal at James Dyer – james.dyer@pembrokeshirecoastalforum.org.ukJoin our team – Marketing and Communications Manager

Do you want to join us in creating sustainable coasts and oceans for future generations?

Established in 2000, Pembrokeshire Coastal Forum (PCF) is a multi-award-winning social enterprise based in Pembrokeshire. As a Community Interest Company, we inspire, collaborate and deliver solutions for sustainable coastal communities.

This exciting role will focus mainly on our marine energy portfolio but will also cover our wider coastal work.

Primarily, you will be working with the Marine Energy Wales team to ensure communications are consistently delivered to our stakeholders and members -organising events, meetings and conferences. As part of this you will be responsible for developing and delivering the marketing and communications strategy for our pre-consented Marine Energy Test Area (META) project ensuring effective delivery of messaging for target audiences.  At PCF we inspire, collaborate and deliver solutions for sustainable coastal communities through a collaborative portfolio of work. You will be also be responsible for implementing communications plans to increase awareness and recognition for wider PCF work.

Our values are important to us and we expect them to be important to you:

  • Sustainability – we only work on projects that contribute to our vision. For us this means a healthy and resilient community with a thriving coastal economy, living in harmony with natural resources.
  • Collaboration – we recognise stakeholder engagement and working in partnership are critical to success. Everything we do is achieved with others.
  • Passion – we are passionate about making a difference; to the sustainability of coasts, oceans and communities.
  • Flexibility – we provide flexibility for our customers and our team and to adapt to the challenges and opportunities facing our coasts.
  • Reliability – we have been achieving results with our partners since 2000, consistently delivering positive impact and sharing best practice, often from projects originated in Pembrokeshire

Click here to view the job description in English
Click here to view the job description in Welsh

Interested? Well, here’s a little more about us….

This is an excellent opportunity to be part of an exciting innovative Community Interest Company based in the UK’s only coastal National Park. Join our team of likeminded passionate people working on coastal sustainability.

Bring along your ideas and innovations, help deliver award winning outcomes, and make a genuine change to local and wider society. With benefits including healthcare, highly competitive pension, flexible working policy and a fresh forward-thinking business ethos, we pride ourselves on being an attractive and a fair play Chwarae Teg employer.

Salary: £28,000

Application Deadline: Friday (noon) 5 February.

Start Date: ASAP

Currently home working.

Click here to download the application form in English
Click here to download the application form in Welsh
Click here to download the equal opportunities form in English
Click here to download the equal opportunities form in Welsh

To apply for this position please complete and return the application form along with the equal opportunities form to James Dyer – james.dyer@pembrokeshirecoastalforum.org.uk

European Regional Development Fund