We are hiring 2020

 

Ydych chi am ymuno â ni i greu arfordiroedd a chefnforoedd cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol?

Wedi’i sefydlu yn 2000, mae Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF) yn fenter gymdeithasol sydd wedi ennill sawl gwobr ac sydd wedi’i lleoli yn Sir Benfro. Fel Cwmni Budd Cymunedol, rydym yn ysbrydoli, yn cydweithredu ac yn darparu atebion ar gyfer cymunedau arfordirol cynaliadwy. PCF yw’r rhiant gwmni sy’n gyfrifol am brosiectau fel Ynni Morol Cymru a’r Ardal Brofi Ynni Morol (META)

Mae ein gwerthoedd yn bwysig i ni ac rydym yn disgwyl iddynt fod yn bwysig i chi:

  • Cynaliadwyedd – dim ond ar brosiectau sy’n cyfrannu at ein gweledigaeth yr ydym yn gweithio. I ni mae hyn yn golygu cymuned iach a gwydn gydag economi arfordirol ffyniannus, yn byw mewn cytgord ag adnoddau naturiol.
  • Cydweithio – rydym yn cydnabod bod ymgysylltu â rhanddeiliaid a gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol i lwyddiant. Cyflawnir popeth a wnawn gydag eraill.
  • Angerdd – rydym yn angerddol am wneud gwahaniaeth; i gynaliadwyedd arfordiroedd, cefnforoedd a chymunedau.
  • Hyblygrwydd – rydym yn darparu hyblygrwydd i’n cwsmeriaid a’n tîm ac i addasu i’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu ein harfordiroedd.
  • Dibynadwyedd – rydym wedi bod yn sicrhau canlyniadau gyda’n partneriaid er 2000, gan gyflawni effaith gadarnhaol yn gyson a rhannu arfer gorau, yn aml o brosiectau a darddodd o Sir Benfro.

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â’n tîm ac rydym yn chwilio am Reolwr Marchnata a Chyfathrebu i gynorthwyo ein gwaith i drosglwyddo i economi carbon isel trwy ynni morol. Chi fydd yn bennaf gyfrifol am ddarparu strategaeth farchnata a chyfathrebu ar gyfer ein Hardal Brofi Ynni Morol tra hefyd yn cefnogi gweithgaredd Ynni Morol Cymru a gwaith ehangach PCF.

Cliciwch yma i weld y disgrifiad swydd yn Gymraeg
Cliciwch yma i weld y disgrifiad swydd yn Saesneg

O DDIDDORDEB? WEL, DYMA YCHYDIG MWY AMDANON NI…

Dyma gyfle gwych i fod yn rhan o Gwmni Budd Cymunedol cyffrous, arloesol wedi’i leoli yn unig Barc Cenedlaethol arfordirol y DU. Ymunwch â’n tîm o bobl angerddol tebyg sy’n gweithio ar gynaliadwyedd arfordirol.

Dewch â’ch syniadau a’ch datblygiadau arloesol gyda chi, helpwch i sicrhau canlyniadau sy’n ennill gwobrau, a gwnewch newid gwirioneddol i’r gymdeithas leol ac ehangach. Gyda buddion yn cynnwys gofal iechyd, pensiwn cystadleuol iawn, polisi gweithio hyblyg ac ethos busnes blaengar, rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gyflogwr deniadol a chyflogwr Chwarae Teg.

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: Dydd Gwener (hanner dydd) 7fed Chwefror / Cyfweliadau 20fed Chwefror.
Dyddiad Cychwyn: Cyn gynted â phosibl.

Lleolir y rôl hon yn Noc Penfro.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen gais yn Gymraeg
Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen gais yn Saesneg
Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen cyfle cyfartal yn Gymraeg
Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen cyfle cyfartal yn Saesneg

I wneud cais am y swydd hon cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais ynghyd â’r ffurflen cyfle cyfartal at James Dyer – james.dyer@pembrokeshirecoastalforum.org.uk

Am sgwrs anffurfiol am PCF a swyddi gwag cyfredol, cysylltwch â James Dyer ar 01646 405696.

European Regional Development Fund

 

 

 

 

 

Do you want to join us in creating sustainable coasts and oceans for future generations?

Established in 2000, Pembrokeshire Coastal Forum (PCF) is a multi-award-winning social enterprise based in Pembrokeshire. As a Community Interest Company, we inspire, collaborate and deliver solutions for sustainable coastal communities. PCF is the parent company behind projects such as Marine Energy Wales and the Marine Energy Test Area (META).

Our values are important to us and we expect them to be important to you.

  • Sustainability – we only work on projects that contribute to our vision. For us this means a healthy and resilient community with a thriving coastal economy, living in harmony with natural resources.
  • Collaboration – we recognise stakeholder engagement and working in partnership are critical to success. Everything we do is achieved with others.
  • Passion – we are passionate about making a difference; to the sustainability of coasts, oceans and communities.
  • Flexibility – we provide flexibility for our customers and our team and to adapt to the challenges and opportunities facing our coasts.
  • Reliability – we have been achieving results with our partners since 2000, consistently delivering positive impact and sharing best practice, often from projects originated in Pembrokeshire

We have an exciting opportunity to join our team and are looking for a Marketing and Communications Manager to assist our work in transitioning to a low carbon economy through marine energy. You will be primarily responsible for delivering a marketing and communications strategy for our Marine Energy Test Area whilst also supporting Marine Energy Wales activity and wider PCF work.

Click here to view the job description in English
Click here to view the job description in Welsh

INTERESTED? WELL, HERE’S A LITTLE MORE ABOUT US….

This is an excellent opportunity to be part of an exciting innovative Community Interest Company based in the UK’s only coastal National Park. Join our team of likeminded passionate people working on coastal sustainability.

Bring along your ideas and innovations, help deliver award winning outcomes, and make a genuine change to local and wider society. With benefits including healthcare, highly competitive pension, flexible working policy and a fresh forward-thinking business ethos, we pride ourselves on being an attractive and a fair play Chwarae Teg employer.

Application Deadline: Friday (noon) 7th February / Interviews 20th February
Start Date: ASAP

This role is based in Pembroke Dock.

Click here to download the application form in English
Click here to download the application form in Welsh
Click here to download the equal opportunities form in English
Click here to download the equal opportunities form in Welsh

To apply for this position please complete and return the application form along with the equal opportunities form to James Dyer – james.dyer@pembrokeshirecoastalforum.org.uk

For an informal conversation about PCF and current vacancies please contact James Dyer, on 01646 405696.

European Regional Development Fund