Marine Energy Wales

Home » We are hiring – Marine Energy Wales Programme Manager (Maternity cover)

Do you want to join us in creating sustainable coasts and oceans for future generations?

Established in 2000, Pembrokeshire Coastal Forum (PCF) is a multi-award-winning social enterprise based in Pembrokeshire. As a Community Interest Company, we inspire, collaborate and deliver solutions for sustainable coastal communities.

This strategic role is responsible for ensuring the delivery, on time, to budget of Pembrokeshire Coastal Forum’s marine energy projects. Marine Energy Wales (MEW) is a longstanding PCF programme, bringing together technology developers, the supply chain, academia and the public sector to establish Wales as a global leader in sustainable marine energy generation.

MEW’s vision is to create a thriving and diverse emerging offshore renewables industry in Wales, making a significant contribution to a low carbon economy. We do this through support of the sector, participation in projects and in an advisory role. The MEW remit includes tidal stream, wave, tidal range and floating offshore wind (FLOW) technologies and project interests.

The MEW network exists to bring together stakeholders and supports the sector through: 

 1. Sector Engagement, Signposting, Facilitation & Support 
 2. Sector Development Support 
 3. Strategic Project Support 
 4. Education, Skills, Training and Supply Chain Development 
 5. FLOW sector support 

Under the wider Marine Energy Wales umbrella you will be responsible for the team delivering the SELKIE project as well as the Marine Energy Test Area (META). 

Consultancy working/ Job share/ Remote working is considered for this role. We welcome an informal discussion, please contact James Dyer: james.dyer@pembrokeshirecoastalforum.org.uk

Our values are important to us and we expect them to be important to you:

 • Sustainability – we only work on projects that contribute to our vision. For us this means a healthy and resilient community with a thriving coastal economy, living in harmony with natural resources.
 • Collaboration – we recognise stakeholder engagement and working in partnership are critical to success. Everything we do is achieved with others.
 • Passion – we are passionate about making a difference; to the sustainability of coasts, oceans and communities.
 • Flexibility – we provide flexibility for our customers and our team and to adapt to the challenges and opportunities facing our coasts.
 • Reliability – we have been achieving results with our partners since 2000, consistently delivering positive impact and sharing best practice, often from projects originated in Pembrokeshire

Click here to view the job description in English
Click here to view the job description in Welsh

Interested? Well, here’s a little more about us….

This is an excellent opportunity to be part of an exciting innovative Community Interest Company based in the UK’s only coastal National Park. Join our team of likeminded passionate people working on coastal sustainability.

Bring along your ideas and innovations, help deliver award winning outcomes, and make a genuine change to local and wider society. With benefits including healthcare, highly competitive pension, flexible working policy and a fresh forward-thinking business ethos, we pride ourselves on being an attractive and a fair play Chwarae Teg employer.

Salary: ~ £35k  (depending on experience)

Application Deadline: Monday 7 March 12 noon

Start Date: ASAP

Currently home working.

Click here to download the application form in English
Click here to download the application form in Welsh
Click here to download the equal opportunities form in English
Click here to download the equal opportunities form in Welsh

To apply for this position please complete and return the application form along with the equal opportunities form to James Dyer – james.dyer@pembrokeshirecoastalforum.org.uk


Ymunwch â’n tîm – Rheolwr Rhaglen MEW

Ydych chi am ymuno â ni i greu arfordiroedd a chefnforoedd cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol?

Wedi’i sefydlu yn 2000, mae Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF) yn fenter gymdeithasol sydd wedi ennill sawl gwobr ac sydd wedi’i lleoli yn Sir Benfro. Fel Cwmni Buddiannau Cymunedol, rydym yn ysbrydoli, yn cydweithio ac yn darparu atebion ar gyfer cymunedau arfordirol cynaliadwy.

Mae’r rôl strategol hon yn gyfrifol am sicrhau bod prosiectau ynni morol Fforwm Arfordir Sir Benfro yn cael eu cyflawni, ar amser, o fewn y gyllideb. Mae Ynni Morol Cymru (MEW) yn rhaglen PCF hirsefydlog, sy’n dod â datblygwyr technoleg, y gadwyn gyflenwi, y byd academaidd a’r sector cyhoeddus ynghyd i sefydlu Cymru fel arweinydd byd-eang mewn cynhyrchu ynni’r môr cynaliadwy.

Gweledigaeth MEW yw creu diwydiant ynni adnewyddadwy ar y môr ffyniannus ac amrywiol sy’n dod i’r amlwg yng Nghymru, gan wneud cyfraniad sylweddol at economi carbon isel. Gwnawn hyn trwy gefnogi’r sector, cymryd rhan mewn prosiectau ac mewn rôl ymgynghorol. Mae cylch gwaith MEW yn cynnwys technolegau llif llanw, tonnau, amrediad llanw a gwynt ar y môr fel y bo’r angen (FLOW) a diddordebau prosiect.

Mae’r rhwydwaith MEW yn bodoli i ddod â rhanddeiliaid ynghyd a chefnogi’r sector trwy:

1. Ymgysylltu â’r Sector, Cyfeirio, Hwyluso a Chefnogi

2. Cefnogaeth Datblygu Sector

3. Cefnogaeth Prosiect Strategol

4. Addysg, Sgiliau, Hyfforddiant a Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi

5. Cefnogaeth sector LLIF

O dan ymbarél ehangach Ynni Morol Cymru byddwch yn gyfrifol am y tîm sy’n cyflawni’r prosiect SELKIE yn ogystal â’r Ardal Profi Ynni’r Môr (META).

Ystyrir gweithio ymgynghorol/rhannu swydd/gweithio o bell ar gyfer y rôl hon. Rydym yn croesawu trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â James Dyer: james.dyer@pembrokeshirecoastalforum.org.uk

Mae ein gwerthoedd yn bwysig i ni a disgwyliwn iddynt fod yn bwysig i chi:

 • Cynaliadwyedd – dim ond ar brosiectau sy’n cyfrannu at ein gweledigaeth yr ydym yn gweithio. I ni, mae hyn yn golygu cymuned iach a gwydn gydag economi arfordirol ffyniannus, sy’n byw mewn cytgord ag adnoddau naturiol.
 • Cydweithio – rydym yn cydnabod bod ymgysylltu â rhanddeiliaid a gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol i lwyddiant. Mae popeth a wnawn yn cael ei gyflawni gydag eraill.
 • Angerdd – rydym yn frwd dros wneud gwahaniaeth; i gynaliadwyedd arfordiroedd, cefnforoedd a chymunedau.
 • Hyblygrwydd – rydym yn darparu hyblygrwydd i’n cwsmeriaid a’n tîm ac i addasu i’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu ein harfordiroedd.
 • Dibynadwyedd – rydym wedi bod yn cyflawni canlyniadau gyda’n partneriaid ers 2000, gan gyflawni effaith gadarnhaol yn gyson a rhannu arfer gorau, yn aml o brosiectau a ddechreuwyd yn Sir Benfro

Cliciwch yma i weld y swydd-ddisgrifiad yn Gymraeg

Cliciwch yma i weld y swydd-ddisgrifiad yn Saesneg

O ddiddordeb? Wel, dyma ychydig mwy amdanom ni….

Mae hwn yn gyfle gwych i fod yn rhan o Gwmni Buddiannau Cymunedol arloesol cyffrous sydd wedi’i leoli yn unig Barc Cenedlaethol arfordirol y DU. Ymunwch â’n tîm o bobl angerddol o’r un anian sy’n gweithio ar gynaliadwyedd arfordirol.

Dewch â’ch syniadau a’ch arloesiadau gyda chi, helpwch i gyflawni canlyniadau sy’n ennill gwobrau, a gwnewch newid gwirioneddol i gymdeithas leol ac ehangach. Gyda buddion yn cynnwys gofal iechyd, pensiwn hynod gystadleuol, polisi gweithio hyblyg ac ethos busnes blaengar, newydd, rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gyflogwr Chwarae Teg deniadol.

Cyflog: ~ £35,000 (yn dibynnu ar brofiad)

Dyddiad Cau Gwneud Cais: Dydd Llun 7 Mawrth 12 canol dydd

Dyddiad Dechrau: Cyn gynted â phosibl

Gweithio gartref ar hyn o bryd.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen gais yn Gymraeg
Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen gais yn Saesneg
Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen cyfle cyfartal yn Gymraeg

Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen cyfle cyfartal yn Saesneg
 

I wneud cais am y swydd hon cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais ynghyd â’r ffurflen cyfle cyfartal at James Dyer james.dyer@pembrokeshirecoastalforum.org.uk