Home » Darganfod » Cyfle y Môr Celtaidd

Cyfle y Môr Celtaidd

Yn ymestyn dros yr ardal oddi ar arfordir Cernyw, rhwng Cymru ac Iwerddon, mae rhanbarth y Môr Celtaidd yn anhygoel o wyntog, ond mae ei wely môr dwfn bob amser wedi diystyru datblygu ffermydd gwynt ar raddfa fawr.

WYDDECH CHI?

Mae’r genhedlaeth bresennol o ffermydd gwynt sefydlog ar y môr wedi’u cyfyngu i ddyfnderoedd dŵr o hyd at 60m. Mae’r Môr Celtaidd, fel 80% o adnoddau gwynt ar y môr y byd, yn llawer dyfnach na hynny.

Sut mae technoleg newydd wedi newid popeth:

Anatomeg tyrbin gwynt arnofiol

Mae tyrbin gwynt arnofiol yn dyrbin wedi’i osod ar strwythur arnofiol. Mae hwn yn ddatrysiad llawer mwy hyblyg na strwythur sefydlog gan nad yw ei leoliad wedi’i gyfyngu gan ddyfnder nac amodau gwely’r môr.

Mae angorau sy’n clymu tyrbinau i wely’r môr ar lwyfannau arnofiol yn ein galluogi i fentro i ddyfroedd dyfnach fel y Môr Celtaidd.

GORAU’N Y BYD PO FWYAF YDYW

Mae ffermydd gwynt arnofiol ar y môr wedi’u cynllunio i fod yn dalach na ffermydd gwynt sefydlog traddodiadol. Mae hyn yn fwy cost-effeithiol ac yn caniatáu iddynt fanteisio ar y gwyntoedd cryfaf ar uchderau uwch.

Mae’r tyrbin mwyaf mewn cynhyrchiant yn sefyll ar 265m – dwywaith uchder y London Eye!

Gall y llwyfannau arnofiol enfawr fod hyd at 100m ar draws, maint llongau sy’n mynd ar y môr, wedi’u hadeiladu i wrthsefyll yr amodau ar y môr llymaf.

 

Principle Power Hookup Blue Gem Wind

Pam fod Gwynt Arnofiol ar y Môr (FLOW) mor bwysig?

Ynni adnewyddadwy o wynt ar y môr yw ein gobaith gorau ar gyfer lleihau allyriadau CO2 a chyrraedd Sero Net. Mae ganddo hefyd y pŵer i drawsnewid ein heconomi ranbarthol, sicrwydd ynni a ffyniant yn y dyfodol, gan gynnig cyfle unwaith mewn cenhedlaeth i bobl Cymru.

Gall y môr Celtaidd gyflenwi 24GW

Dyna hanner targed 50 erbyn 50 llywodraeth y DU!

Sut olwg sydd ar 24GW?

  • Mwy na 1,000 o dyrbinau!
  • Bydd 1 cylchdro o dyrbin 15MW yn pweru cartref cyffredin am 2 ddiwrnod!
  • 10 tyrbin newydd y mis yn cael eu hadeiladu am yr 20 mlynedd nesaf.
  • Creu miloedd o swyddi i gefnogi’r diwydiant

Dull Cam wrth Gam

Gyda dim ond dau ddegawd i gyrraedd ein targedau sero net, mae angen i’r broses o gyflwyno Ynni gwynt Arnofiol ar y Môr fod yn gyflym, ond rhaid iddo bob amser:

Lleihau effaith amgylcheddol a gwneud y mwyaf o fudd lleol

I’r perwyl hwnnw, mae Ystad y Goron, sy’n berchen ar wely’r môr, wedi cyflwyno dull cam wrth gam tuag at brydlesu ardaloedd o’r Môr Celtaidd ar gyfer Datblygiadau Gwynt Arnofiol ar y Môr.

Mae tri cham i hyn:

Profi ac Arddangos

Pedwar prosiect graddfa 100MW ar wahân wedi’u cyflawni gan Blue Gem Wind, Floventis ac Flotation Energy.

erbyn 2035

Pedwar datblygiad ar wahân ar raddfa 1GW wedi’u cynllunio erbyn 2035

erbyn 2050

Bydd y Môr Celtaidd o’r pwys mwyaf – gan ddarparu hanner targed 50 erbyn 50 Llywodraeth y DU

Bydd y ffermydd gwynt arnofiol yn cychwyn 30km oddi ar arfordir Sir Benfro. Gyda’r safleoedd Profi ac Arddangos yn nes at y lan, a’r gosodiadau 4GW yn dod o fewn 5 maes eang a nodwyd. Gyda’r safleoedd Profi ac Arddangos yn nes at y lan, a’r gosodiadau 4GW yn dod o fewn 5 maes eang a nodwyd.

Bydd 4GW yn unig yn:

Tyrbinau arnofiol

Angen hyd at 250 o dyrbinau arnofiol

CARTREFI PŴEREDIG

Pweru 3 miliwn o gartrefi

o Swyddi

Darparu 3,200 o swyddi medrus, boddhaus ar draws Cymru a De-orllewin Lloegr.

Gwariant

Cynhyrchu £682 miliwn o wariant yn y gadwyn gyflenwi leol erbyn 2030.

Mae graddfa’r uchelgais ar gyfer y cyfnod cynnar yn enfawr

Dychmygwch fflyd o 267 o lwyfannau arnofiol, pob un yr un maint â llong gefnforol, wedi’u gosod â thyrbinau mor uchel â The Shard yn Llundain!

Bydd y datblygiad yn dod â diwydiant cwbl newydd i ranbarth y Môr Celtaidd, gyda chyfleoedd sylweddol ar gyfer twf a swyddi. Mae Ynni Môr Cymru yn gweithio’n agos gyda’n rhwydwaith o bartneriaid i sicrhau’r manteision mwyaf posibl i Gymru.

CSDA

Mae Cynghrair Datblygwyr y Môr Celtaidd (CSDA) yn hwyluso datblygiad technoleg FLOW o fewn y Môr Celtaidd.

Gwneud y Môr Celtaidd y lle gorau yn y byd i ddatblygu gwynt ar y môr.

celtic sea cluster