Ynni Morol Cymru

 

Gweithio ar y cyd i sefydlu Cymru fel arweinydd byd-eang ar gyfer cynhyrchu ynni morol cynaliadwy

Parthau Arddangos

 

Cartref Parth Arddangos Tonnau Sir Benfro a Parth Arddangos Llanw Gorllewin Ynys Môn

Cyllid

 

Cronfeydd strwythurol yr UE gwerth €100.4 miliwn wedi’i flaenoriaethu ar gyfer ynni morol yng Nghymru

Porthladdoedd Cymru

 

Cyfleusterau porthladd dŵr dwfn o safon fyd-eang a darpariaeth cefnogaeth gan 7 prif borthladd yng Nghymru

Cadwyn Gyflenwi o'r Radd Flaenaf

 

Cadwyn gyflenwi gyda phrofiad mewn adeiladu a defnyddio dyfais ynni llanw cyntaf Cymru

Minesto

 

Mae Minesto yn datblygu eu prosiect Deep Green oddi ar Ynys Môn gydag aráe 10MW

Lagŵn Llanw Bae Abertawe

 

Mae Tidal Lagoon Power yn datblygu’r lagŵn cynhyrchu ynni cyntaf yn y byd a wnaed gan ddyn ym Mae Abertawe

Ynni Morol Cymru

Mae Ynni Morol Cymru yn dod â datblygwyr technoleg, y gadwyn gyflenwi, y byd academaidd a’r sector cyhoeddus i sefydlu Cymru fel arweinydd byd-eang mewn cynhyrchu ynni morol cynaliadwy, gan wneud cyfraniad sylweddol i economi carbon isel.

Mae manteision y diwydiant hwn yn cael eu teimlo ledled y wlad gyda chreu swyddi gwyrdd cynaliadwy, twf a sgiliau sy’n darparu cyfleoedd datblygu sylweddol i Gymru.

Gyda chyllid strwythurol yr UE o €100.4 miliwn wedi’i flaenoriaethu ar gyfer ynni morol yng Nghymru dros y 5 mlynedd nesaf, dau Barth Arddangos Tonnau a ffrwd llanw, cytundebau gwely’r môr ar waith ar gyfer tri phrosiect ffrwd llanw tonnau ar wahân a nifer o gynigion ar gyfer amrediad o brosiectau llanw sylweddol, mae Cymru mewn sefyllfa dda i chwarae rôl arweiniol fyd-eang mewn ynni morol.

Mae gan y wlad nifer o ffactorau sy’n ei gwneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer datblygu ynni morol gyda hyd at 6.2GW (dros 10GW gan gynnwys Aber Afon Hafren) o gapasiti cynhyrchu amcangyfrifiedig:

 

 • €100.4 miliwn o gyllid wedi’i flaenoriaethu ar gyfer ynni morol yng Nghymru
 • Gallu ton ddangosol o hyd at 5600MW
 • Ffrydiau llanw o hyd at 4ms-1
 • Cefnogaeth tymor hir ymroddedig gwleidyddol gan Lywodraeth Cymru
 • Y potensial ar gyfer gosod capasiti 8,720MW o bedwar morlynnoedd llanw
 • Llinellau trawsyrru 400kV ac is-orsafoedd lleoli morol mewn ardaloedd adnoddau
 • Parthau Arddangos graddfa aráe yn Ynys Môn a Sir Benfro
 • Wyth porthladd wedi’u lleoli’n strategol ar hyd arfordir y Gogledd, y Gorllewin a’r De
 • Cadwyni cyflenwi sector ynni a’r gweithlu gyda chyfleoedd sgiliau trosglwyddadwy enfawr
 • Polisi Llywodraeth gefnogol yn cynnwys deddfwriaeth arweinyddiaeth sy’n arwain y byd e.e. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
 • Profiad o lunio a defnyddio dyfais ffrwd llanw cyntaf Cymru
 • Parthau Menter Ynni ymroddedig wedi’u cefnogi gan y Llywodraeth gyda chymhellion datblygu busnes
 • Mynediad i gyfleusterau academaidd ac ymchwil arbenigol
 • Ynni Morol Cymru yn darparu un pwynt mynediad ar gyfer datblygwyr ynni morol sydd â diddordeb yng Nghymru

Cyllid

€100.4 miliwn o gyllid yr UE wedi’i flaenoriaethu ar gyfer ynni morol yng Nghymru

Darllen mwy

Parthau Arddangos

Cartref Parthau Arddangos Gorllewin Ynys Môn a Sir Benfro

Darllen mwy

Adnoddau

Adnoddau tonnau a llanw sylweddol

Darllen mwy

 

Y Gadwyn Gyflenwi

Cadwyn gyflenwi brofiadol ac 8 prif borthladd

Darllen mwy

 

Ymchwil

Ymchwil o safon fyd-eang yn cael ei wneud ar hyd a lled Cymru

Darllen mwy

 

Prosiectau Cyfredol

Cytundebau gwely’r môr ar waith ar gyfer tri phrosiect tonnau a ffrwd llanw ar wahân.

Darllen mwy

 

Aelodau Premiwm

 

Aelodau

 

 

Beth mae pobl yn ei ddweud amdanom ni

“Mae ffurfio’r corff Cymru gyfan hwn i yrru’r diwydiant yn ei flaen ac annog cydweithio rhwng yr holl bartïon sydd â diddordeb yn amserol iawn ac i’w groesawu. Mae gan y sector ynni morol adnewyddadwy botensial gwirioneddol i Gymru sydd yn lleoliad allweddol ar gyfer datblygu a defnyddio technolegau arloesol newydd. Mae angen i ni sicrhau ein bod mewn sefyllfa ffafriol i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd hyn, denu buddsoddiad a chreu swyddi ac mae gan Ynni Morol Cymru rôl bwysig i’w chwarae wrth helpu i gyflawni hyn.”

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

 

“Mae tîm Ynni Morol Cymru wedi gwneud gwaith gwych yn helpu i wthio ymlaen ynni morol yng Nghymru, gan ddwyn ynghyd yr holl chwaraewyr allweddol, a chael ynni morol ar yr agenda gwleidyddol.  Wedi bod yn gysylltiedig â datblygu prosiectau ynni morol yng Nghymru am dros 10 mlynedd bellach, yr wyf yn sicr wedi gwerthfawrogi’r gefnogaeth a ddarparwyd ganddynt, ac mae’r  rhwydwaith cefnogaeth weithredol hyn yn amlwg yn rhywbeth sy’n gosod Cymru ar wahân. “

Joseph Kidd, Rheolwr Masnachol, Nova Innovation Cyf

 

“Mae’r bartneriaeth hon yn rhoi cyfle unigryw ar gyfer datblygiad tymor hir y diwydiant ynni morol adnewyddadwy yng Nghymru, bydd yn creu nifer o swyddi yn Sir Benfro a bydd yn helpu i roi Cymru ar y blaen o ran datblygu ynni morol.”


Chris Williams, Cyfarwyddwr Datblygu Tidal Energy Cyf

 

“Mae’n rhy anodd adeiladu diwydiant newydd ar eich pen eich hun.   Rhaid i ddatblygwyr, cyflenwyr a gweithredwyr cyhoeddus ynni morol weithio’n agos gyda’i gilydd i sicrhau’r llwybr tuag at ddarganfyddiad masnachol.  Ynni Morol Cymru yw’r gyrrwr a’r galluogwr ar gyfer cydweithio o’r fath ac felly mae’n chwarae rôl hanfodol ar gyfer llwyddiant Minesto yng Nghymru, ein prif farchnad.”

Dr Martin Edlund, Prif Swyddog Gweithredol, Minesto

 

 

“I ni mae’r cynadleddau yn gyfle gwych i ymgysylltu â phobl o’r un anian a chwmnïau cadwyn gyflenwi, wedi’r cyfan rydym yn edrych i adeiladu diwydiant yng Nghymru ac mae’r digwyddiad yn rhoi cyfle i ni gwrdd â phobl sydd â dyheadau tebyg i ni, ac sydd am fod yn rhan o’r gadwyn gyflenwi i ni. “

Ioan Jenkins, Cyfarwyddwr Datblygu, Lagŵn Llanw Bae Abertawe

 

 

 

“Mae Ynni Morol yn elfen hanfodol bwysig o economi Cymru yn y dyfodol. Rydym yn falch iawn i chwarae rhan bwysig yn Ynni Morol Cymru.”

Gerallt Llewelyn Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr, Morlais

 

 

 

 

“Yn 2013 mae Ledwood Mechanical Engineering Limited yn dathlu 30 mlynedd o weithrediadau wedi’u lleoli ym Mhenfro. Mae ein sgiliau helaeth a enillwyd trwy aeddfedrwydd yn cyflwyno prosiectau amrywiol wedi ein galluogi i gael mynediad i mewn i’r sector adnewyddadwy. Mae ein lleoliad yn addas iawn ar gyfer y cyfleoedd cynhyrchu buddsoddiadau llanw a thonnau yn y dyfodol. Bydd gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol fel MEW o bosibl yn ein galluogi i ennill cyfran o’r farchnad ac yn hyrwyddo cynaliadwyedd a thwf busnes.”

Nick Revell, Cyfarwyddwr Rheoli Peirianneg Fecanyddol Ledwood