META

 

A series of pre-consented, non-grid connected test areas in the Milford Haven Waterway

Pembroke Dock Marine

 

Working to develop a world class centre for marine energy development

Supply Chain Project

 

Marine Energy Wales are working to unlock the supply chain potential in Wales

META (Marine Energy Test Area)

Pembrokeshire Coastal Forum (the company behind Marine Energy Wales) has been awarded £1.9 million funding through the European Regional Development Fund, Coastal Communities Fund and Swansea Bay City Deal to develop a Marine Energy Test Area (META) in the Milford Haven Waterway.

META will be a series of pre-consented, non-grid connected test areas in the Milford Haven Waterway suitable for a range of component, sub assembly and marine renewable energy device tests including deployment and recovery and O&M methods in areas that are sheltered and accessible, yet still representative of, real sea environments.

META has been identified to add value to the current test centre network, supporting ambitions for the UK to continue to play a global leading role in marine energy development role.

META (Ardal Brofi Ynni Morol)

Dyfarnwyd cyllid o £1.9 miliwn i Fforwm Arfordirol Sir Benfro (y cwmni y tu ôl i Ynni Morol Cymru trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Cronfa Cymunedau’r Arfordir a Bargen Ddinesig Bae Abertawe i ddatblygu Ardal Brofi Ynni Morol (META) yn Nyfrffordd Aberdaugleddau.

Bydd META yn gyfres o feysydd profi sydd wedi’u cydsynio heb fod yn grid, yn Nyfrffordd Aberdaugleddau, sy’n addas ar gyfer ystod o gydrannau, is-gynullion a dyfeisiau profi ynni morol adnewyddadwy, gan gynnwys adleoli ac adennill dulliau O&M mewn ardaloedd sy’n gysgodol ac yn hygyrch , ond yn dal i fod yn gynrychioliadol o amgylcheddau môr go iawn.

Mae META wedi’i nodi i ychwanegu gwerth at y rhwydwaith canolfannau profi cyfredol, gan gefnogi uchelgeisiau i’r DU barhau i chwarae rôl flaenllaw ryngwladol mewn rôl datblygu ynni’r môr.

META aims:

  • To provide early stage device developers based in Wales, with a local, easy access facility for testing components, subassemblies, operational procedures and devices, which will de-risk future deployments.
  • To support global marine energy device developers, supply chain companies and universities, in developing new products and services, and to provide a showcase for the commercialisation of these products and services.
  • In combination with the current energy sector supply chain and proposed Catapult Marine Energy Engineering Centre of Excellence, META will provide added value to the current UK test centre network.

If you are interested in finding out more about META, please get in touch with Project Managers Jess Hooper or Joseph Kidd

Nodau META:

  • Darparu datblygwyr dyfais llwyfan cynnar yng Nghymru, gyda chyfleuster mynediad hawdd, lleol ar gyfer cydrannau profi, is-gynullion, gweithdrefnau gweithredol a dyfeisiau, a fydd yn lleihau’r risg adleoli yn y dyfodol.
  • Cefnogi datblygwyr dyfeisiau ynni morol byd-eang, cwmnïau cadwyn gyflenwi a phrifysgolion, wrth ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd, ac i ddarparu arddangosfa ar gyfer masnacheiddio’r cynhyrchion a’r gwasanaethau hyn.
  • Mewn cyfuniad â’r gadwyn gyflenwi sector ynni presennol a Chanolfan Rhagoriaeth Peirianneg Catapult Marine arfaethedig, bydd META yn rhoi gwerth ychwanegol i rwydwaith canolfannau profi cyfredol y DU.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am META, cysylltwch â’r Rheolwyr Prosiect Jess Hooper neu Joseph Kidd

 

Ariannwyd META yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

META has been part-funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

 

Caiff META ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir, sy’n annog datblygiad economaidd cymunedau arfordirol y DU trwy roi arian i greu twf economaidd cynaliadwy a swyddi.

META is part funded by the Coastal Communities Fund, which encourages the economic development of UK coastal communities by giving funding to create sustainable economic growth and jobs.

 

Bydd META yn cael ei ariannu’n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe – buddsoddiad o £1.3 biliwn a sicrhawyd gan Ddinas-Ranbarth Bae Abertawe ar gyfer 11 prif brosiect ar draws Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Mae’r Fargen Ddinesig yn cynnwys cyllid gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, y sector cyhoeddus a’r sector preifat.

META will be part-funded by the Swansea Bay City Deal – a £1.3bn investment secured by the Swansea Bay City Region for 11 major projects across Pembrokeshire, Carmarthenshire, Swansea and Neath Port Talbot. The City Deal includes funding from the UK and Welsh Governments, the public sector and the private sector.