META

 

A series of pre-consented, non-grid connected test areas in the Milford Haven Waterway

META

 

Aims to provide early stage developers with an easy access testing facility

META (Marine Energy Test Area)

META will be a series of pre-consented, non-grid connected test areas in the Milford Haven Waterway suitable for a range of component, sub assembly and marine renewable energy device tests including deployment and recovery and O&M methods in areas that are sheltered and accessible, yet still representative of, real sea environments.

META has been identified to add value to the current test centre network, supporting ambitions for the UK to continue to play a global leading role in marine energy development role.

 

Test Areas

Multiple sites with a range of characteristics suitable for nursery testing of both wave and tidal devices, methodologies, sub-assemblies and components.

 • Depth range: 8m – 30m
 • Testing Duration: 3 – 12 months
 • Mean wave height 1.9m (winter 2.7m, summer 1.5m)
 • Up to 200km fetch
 • Depth Range: 3m – 19m
 • Testing Duration: 1 – 6 months
 • Tidal Resource: 0.25 m/s – 1.2 m/s
 • Variable depth sea water areas
 • Quayside locations with adjacent laydown and crane access areas
 • Quayside laydown and workshop space immediately available
 • Deep water port with dedicated infrastructure
 • Real sea environments from sheltered waterways to full open sea

META aims:

 • To provide early stage device developers based in Wales, with a local, easy access facility for testing components, subassemblies, operational procedures and devices, which will de-risk future deployments.
 • To support global marine energy device developers, supply chain companies and universities, in developing new products and services, and to provide a showcase for the commercialisation of these products and services.
 • In combination with the current energy sector supply chain and proposed Catapult Marine Energy Engineering Centre of Excellence, META will provide added value to the current UK test centre network.

 

Stakeholder Engagement

Stakeholders will be consulted on the location of the test areas, how the activities could impact on other users of the waterway, and on the surrounding environment.

We will be posting details of upcoming community events and activities via our social media channels and mailing list. Marine Energy Wales invites anyone who has an interest in the development of META to contact us via the following channels:

e-mail: META@marineenergywales.co.uk

Phone: 01646 405695 or 07495 745970

META (Ardal Brofi Ynni Morol)

Bydd META yn gyfres o feysydd profi sydd wedi’u cydsynio heb fod yn grid, yn Nyfrffordd Aberdaugleddau, sy’n addas ar gyfer ystod o gydrannau, is-gynullion a dyfeisiau profi ynni morol adnewyddadwy, gan gynnwys adleoli ac adennill dulliau O&M mewn ardaloedd sy’n gysgodol ac yn hygyrch , ond yn dal i fod yn gynrychioliadol o amgylcheddau môr go iawn.

Mae META wedi’i nodi i ychwanegu gwerth at y rhwydwaith canolfannau profi cyfredol, gan gefnogi uchelgeisiau i’r DU barhau i chwarae rôl flaenllaw ryngwladol mewn rôl datblygu ynni’r môr.

 

Ardaloedd Profi

Safleoedd lluosog gydag ystod o nodweddion sy’n addas ar gyfer profi cynnar ar ddyfeisiau tonnau a llanw, methodolegau, is-osodiadau a chydrannau.

 • Ystod Dyfnder: 8m – 30m
 • Hyd Profi: 3 – 12 mis
 • Uchder cymedr y don 1.9m (gaeaf 2.7m, haf 1.5m)
 • Hyd at 200km fetch
 • Ystod Dyfnder: 3m – 19m
 • Hyd Profi: 1 – 6 mis
 • Adnodd Llanw: 0.25 m/s – 1.2 m/s
 • Ardaloedd dŵr môr o ddyfnder amrywiol
 • Lleoliadau Ger y Cei gydag ardaloedd gosod i lawr a mynediad craen cyfagos
 • Gosod i lawr ger y cei a gofod gweithdy ar gael ar unwaith
 • Porthladd dŵr dwfn gydag isadeiledd penodedig
 • Amgylcheddau môr go iawn o ddyfrffyrdd cysgodol i fôr agored llawn

Nodau META:

 • Darparu datblygwyr dyfais llwyfan cynnar yng Nghymru, gyda chyfleuster mynediad hawdd, lleol ar gyfer cydrannau profi, is-gynullion, gweithdrefnau gweithredol a dyfeisiau, a fydd yn lleihau’r risg adleoli yn y dyfodol.
 • Cefnogi datblygwyr dyfeisiau ynni morol byd-eang, cwmnïau cadwyn gyflenwi a phrifysgolion, wrth ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd, ac i ddarparu arddangosfa ar gyfer masnacheiddio’r cynhyrchion a’r gwasanaethau hyn.
 • Mewn cyfuniad â’r gadwyn gyflenwi sector ynni presennol a Chanolfan Rhagoriaeth Peirianneg Catapult Marine arfaethedig, bydd META yn rhoi gwerth ychwanegol i rwydwaith canolfannau profi cyfredol y DU.

Ymgysylltu â rhanddeiliaid

Ymgynghorir â rhanddeiliaid ar leoliad yr ardaloedd profi, sut y gallai’r gweithgareddau effeithio ar ddefnyddwyr eraill y ddyfrffordd, ac ar yr amgylchedd cyfagos.

Byddwn yn postio manylion digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol sydd ar ddod trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a’n rhestr bostio. Mae Ynni Morol Cymru yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb yn natblygiad META i gysylltu â ni drwy’r sianeli canlynol:

e-bost: META@marineenergywales.co.uk

Ffôn: 01646 405695 or 07495 745970

Funded by:

Pembroke Dock Marine

Part of the Swansea Bay City Deal, Pembroke Dock Marine will develop a world class centre for marine energy development, fabrication, testing and deployment and is made up of 4 pillars:

 • META
 • Pembroke Dock Infrastructure Upgrades
 • Marine Energy Engineering Centre of Excellence (MEECE)
 • Pembrokeshire Demonstration Zone

Morlu Doc Penfro

Bydd rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe, Morlu Doc Penfro, yn datblygu canolfan o safon fyd-eang ar gyfer datblygu, cynhyrchu, profi a defnyddio ynni’r môr, ac mae’n cynnwys 4 piler:

 • META
 • Uwchraddio Seilwaith Porthladd Penfro
 • Canolfan Rhagoriaeth ar gyfer Peirianwaith Ynni Môr (MEECE)
 • Parth Arddangos Sir Benfro